God arkitektur och vackra trädgårdsanläggningar

Mimark Arkitektur och Trädgård är det lilla kontoret med en stark hållbarhetsprofil och ett personligt engagemang. Vi arbetar med att skapa god arkitektur och vackra välfungerande trädgårdsanläggningar i olika skalor. Vi är en professionell partner som finns till både för kunden och brukaren i de flesta processer kring ett projekt.

Våra tjänster

Kundens och brukarens önskemål och vision står alltid i centrum. Utifrån kundens behov kan vi vara samtalspartner och ta fram tidiga skisser eller följa med och ta ansvar från första idé till färdig byggnad eller trädgård. Vi åtar oss ett flertal olika typer av uppdrag inom både arkitektur, trädgård och stads- och samhällsplanering.

Vår profil handlar mycket om att skapa miljöer för den hela människan; att forma goda livsrum för kropp och själ samtidigt som vi värnar om naturen och bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Normalt arbetar vi med 3D-modellering och 3D-visualisering av de miljöer och projekt som ingår i uppdragen. Detta underlättar samtal, dialog och förståelse kring hur ett gestaltningsförslag kommer att se ut i verkligheten.

Vi tar uppdrag över hela Sverige och även utomlands om kunden önskar. Vi har arbetat med projekt på många platser i landet; lokalt i Värmland, i Sörmland, Östergötland, Uppsala, Skåne, Göteborg och Bohuslän mm. Vi tar gärna uppdrag både från privatpersoner, företag och offentliga beställare som kommuner m.fl. Genom samverkan i nätverk med andra konsulter och entreprenörer kan vi också åta oss de lite större projekten.

Arkitekttjänster

Du bestämmer omfattningen och innehållet i uppdraget. Vi kan vara samtalspartner i tidiga skeden med skisser, samtal, förstudier och utredningar eller följa med under hela processen från idé till nyckelfärdigt hus. Vi arbetar med en dialogprocess där vi hittar dina önskemål, behov och förutsättningar. Vi tar fram de handlingar som behövs; utredningar, skisser, detaljerade förslag, bygglovhandlinar, bygghandlingar, relationshandlingar etc.

Vi har erfarenhet fr.a. inom bostäder, fritidshus, kurslokaler, restaurang, kontorslokaler, kulturhus och allaktivitetshus, utveckling och vård av kulturhistoriskt känsliga miljöer. Vår strävan är alltid att uppnå ett hållbart byggande anpassat till platsens förutsättningar. Vi arbetar gärna med höga krav på god energihushållning och energisnåla hus, sunda miljövänliga material och kretsloppsanpassade lösningar. Vi tar oss an både ny-, om- och tillbyggnader. Inget projekt är heller för litet. En ny glasverande, altan eller köksutbyggnad kräver planering, eftertanke och känsla likaväl som planeringen av en ny villa eller en restaurering av en äldre miljö med respekt för byggnadens kvaliteter och historia kräver stor omsorg. Genom samverkan med konsulter och entreprenörer i nätverk har vi även möjlighet att åta oss de lite större projekten som flerbostadshus, skolor och kontor etc.

Trädgårdstjänster

Vi erbjuder både design och anläggning av trädgårdar utifrån kundens behov och önskemål. Det kan handla om allt från den lilla täppan/rabatten till hela villaträdgårdar eller lite större anläggningar. Vi arbetar utifrån en helhetssyn.

Grundtankar är att mestadels använda växter som är anpassade till klimatet och platsens karaktär. Vi strävar efter att skapa lättskötta och vackra trädgårdar som också bidrar till den biologiska mångfalden. Inom trädgård tror vi på att skapa gröna rum som stödjer hälsa och välbefinnande, utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning.

Vi har kunskaper inom design av terapeutiska trädgårdar och trädgårdar för olika målgrupper, t.ex. inom vård och omsorg. Bl.a. arbetar vi med design av sinnesträdgårdar för demensboende i kommunal regi. Mycket av dessa kunskaper kan också tillämpas för att skapa gröna oaser och gröna rum för alla sinnen i den vanliga villaträdgården eller i offentliga gröna miljöer.

Stads- och samhällsplanering

Långsiktigt hållbar stadsutveckling och områdesplanering är aktuella och angelägna teman idag. Mimark har engagemang och kunskap inom hållbar samhällsplanering. Vi kan exempelvis arbeta med visionsarbete, förstudier, utredningar och planering av bostadsområden, kvarter eller mindre stadsdelar. Vi arbetar lika gärna med stadsbyggnadsfrågor som landsbygdsutveckling.

Utmaningarna är många idag:, Hållbara energilösningar, kretsloppsanpassning och resurshushållning, minskad miljöbelastning från transporter, trivsel och trygghet i boendet, genusperspektiv och jämställdhet, tillgänglighetsfrågor, tillgång till mötesplatser och social gemenskap, tillgång till grönska i närmiljön, lokal matproduktion, den attraktiva blandstaden med både boende, kultur och arbete. Kanske är ni en brukargrupp eller byggherre som vill ha hjälp att planera en ekoby eller ett attraktivt boende med höga miljökrav i stadsmiljö. Vi är gärna bollplank, idégivare och professionella partners och planerare i processen.

Mimark kan också i samverkan med kommun och byggherrar erbjuda framtagning av förslag för ändrade eller nya detaljplaner.